นโยบายการรับประกันสินค้า TeamViewer

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

TeamViewer Logo สำหรับสินค้าที่ถูกจัดส่งผ่านทางระบบออนไลน์
 1. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 2. สินค้าจะถูกจัดส่งทางอีเมลที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อเข้ามาในระบบเท่านั้น
TeamViewer Logo สำหรับสินค้าที่ถูกจัดส่งผ่านทางระบบออนไลน์
 1. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 2. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์, ขนส่งพิเศษ ฯลฯ วันละ 1 ครั้ง (สำหรับสินค้าที่ไม่ได้ถูกจัดส่งออนไลน์) ในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
 3. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยทางผู้ให้บริการแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขพัสดุ (Tracking Number) ผ่านทางอีเมล (E-Mail) ที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อเข้ามาในระบบ (เช็คพัสดุ EMS)

ความรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

TeamViewer Logo สำหรับสินค้าที่ถูกจัดส่งผ่านทางระบบออนไลน์
 1. สินค้าบางรายการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้ากว่าที่ระบุไว้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่จะเกิดขึ้น
 2. ในกรณีที่ลูกค้ากรอกข้อมูลอีเมลในการจัดส่งสินค้าแบบออนไลน์ไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกจัดส่งออกไปถึงปลายทางที่ไม่ถูกต้อง
TeamViewer Logo สำหรับสินค้าที่ถูกจัดส่งผ่านทางระบบออนไลน์
 1. กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น, กรณีที่จัดส่งขนส่งพิเศษและอื่น ๆ จะเป็นการรับผิดโดยตรงของผู้ให้บริการนั้น ๆ
 2. ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ จะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว รวมถึงบริการขนส่งพิเศษอื่น ๆ ตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ
 3. ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาด ที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
TeamViewer Logo สำหรับสินค้าที่ถูกจัดส่งผ่านทางระบบออนไลน์
 1. กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนสินค้าภายใน 1 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า โดยแจ้งหมายเลขสั่งซื้อสินค้าของท่านและเหตุผลในการเปลี่ยนให้บริษัทฯ ทราบ
 2. ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่นส่งทาง EMS โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่งเอง (ในกรณีที่สินค้าถูกจัดส่งออกจากบริษัทฯ แบบพัสดุ)
 3. สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือน และ ครบตามจำนวนที่ท่านได้รับสินค้ามา โดยรวมถึงเอกสารคู่มือและอุปกรณ์ทุกอย่างที่ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งไป
 4. เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ท่านตามที่ตกลงไว้

ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ

 • LINE Official Account (บัญชีไลน์ธุรกิจ) : @thaiware.shop

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากบริษัทฯ หรือส่งสินค้าผิดเท่านั้น

นโยบายการรับประกันสินค้า


สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ www.thaiware.com มีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานตามปกติเท่านั้น ระยะเวลารับประกันขึ้นกับชนิดของสินค้านั้น ๆ เมื่อสินค้าเกิดความเสียหาย กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าโดยมีช่องทางติดต่อดังนี้
 • LINE Official Account (บัญชีไลน์ธุรกิจ) : @thaiware.shop

ขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีที่สินค้าที่ได้รับความเสียหาย

เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้
 1. ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม
 2. ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
 3. ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง

สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

 1. สินค้าหมดประกัน
 2. ไม่มี Void ของทางบริษัท
 3. Void ของบริษัทฯ ฉีกขาด
 4. สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก หน้าจอมีรอยขูดขีด
 5. สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข